s
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา

www.thamaphla.go.th©2023
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา 69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 63140