Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายสาธร เกิดเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
ข้อมูลเทศบาล
   ข้อมูลพื้นฐาน
   งานตรวจสอบภายใน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   คู่มือบริการประชาชน
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หัวหน้าส่วนราชการ
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน
  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาน
  แบบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลท่ามะพลา 69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 :: WWW.THAMAPHLA.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่ามะพลา
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแม่ทะเลหมู่ที่ 1 เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 6)
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระหมู่ที่7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 5)
กศน.ตำบลท่ามะพลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 11)
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 11)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (อาคารสำนักปลัด) (ดู : 11)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ามะพลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างทำทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้าง 2.5x6 เมตร จำนวน 1 โครงการ (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ (ดู : 1)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลท่ามะพลา
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท่ามะพลา
 
โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คัดเลือกคณะบริหาร สดย.ทต.ท่ามะพลา 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ามะพลา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 51)
ประกาศเทศบาลตำบลทา่มะพลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ (ดู : 42)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 57)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา (ดู : 358)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา  (ดู : 312)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา  (ดู : 340)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลท่ามะพลา คลิ๊กที่นี่
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   เทศบาลตำบลท่ามะพลา
   69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110  โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
saraban@thamaphla.go.th
   Copyright © 2019. www.thamaphla.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs