Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายสาธร เกิดเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
ข้อมูลเทศบาล
   ข้อมูลพื้นฐาน
   งานตรวจสอบภายใน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   คู่มือบริการประชาชน
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หัวหน้าส่วนราชการ
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน
  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาน
  แบบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแม่ทะเลหมู่ที่ 1 เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 6) 1 พ.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระหมู่ที่7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 5) 21 เม.ย. 2566
กศน.ตำบลท่ามะพลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 11) 20 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 12) 10 เม.ย. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 15) 7 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (อาคารสำนักปลัด) (ดู : 11) 4 เม.ย. 2566
การประฃาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน (ดู : 10) 3 เม.ย. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 26) 8 มี.ค. 2566
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 52) 7 ก.พ. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 46) 25 ม.ค. 2566
รายงานการเงินประจำพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ดู : 33) 16 ม.ค. 2566
รายงานไตรมาส 1 (ดู : 38) 16 ม.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 33) 9 ม.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 32) 9 ม.ค. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 55) 15 ธ.ค. 2565
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 41) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 38) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 35) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 99) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 34) 6 ธ.ค. 2565
กำหนดยื่นแบบรายการชำระภาษี ประจำปี 2566 (ดู : 46) 2 ธ.ค. 2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2566 (ดู : 52) 1 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าว ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2566 (ดู : 38) 1 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าว ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 35) 1 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 39) 1 ธ.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 34) 23 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 33) 23 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 32) 23 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 34) 23 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 41) 23 พ.ย. 2565
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 37) 22 พ.ย. 2565
การขายครุภัณฑ์ ประเภทที่ชำรุดเสียหายนแล้ว และไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป (ดู : 38) 16 พ.ย. 2565
การประฃาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน (ดู : 33) 16 พ.ย. 2565
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ สายซอยสุขใจ หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน (ดู : 34) 14 พ.ย. 2565
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 52) 7 พ.ย. 2565
ประกาสราบรัยรายจ่ายเงิน (ดู : 49) 11 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 44) 4 ต.ค. 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2566 (ดู : 43) 4 ต.ค. 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลท่ามะพลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 42) 4 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การบริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 65) 27 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 46) 20 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทะเล เชื่อมซอยประสานมิตร หมู่ที่3 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 43) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.416-62-0053 จำนวน 1 รายการ (ดู : 43) 5 ก.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 71) 25 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯ ถึงสายวัดถ้ำบ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 71) 19 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 57) 15 ส.ค. 2565
การประเมินยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 58) 27 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 69) 25 ก.ค. 2565
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 76) 12 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร) ตามแบบที่เทศบาลตำบลท่ามะพลากำหนด (ดู : 63) 11 ก.ค. 2565
ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 68) 7 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 90) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 87) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปีภาษี2565 (ดู : 68) 27 มิ.ย. 2565
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) (ดู : 73) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 107) 8 มิ.ย. 2565
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องการป้องกันการทุจริตให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 78) 7 เม.ย. 2565
คณะตรวจติดตามงาน "โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" ณ ศพด.บ้านดอนนน (ดู : 79) 7 เม.ย. 2565
รายงานไตรมาส2 (ดู : 80) 5 เม.ย. 2565
สดย.ทต.ท่ามะพลา ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชุมพร (ดู : 94) 17 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   เทศบาลตำบลท่ามะพลา
   69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110  โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
saraban@thamaphla.go.th
   Copyright © 2019. www.thamaphla.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs