Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายสาธร เกิดเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา
ข้อมูลเทศบาล
   ข้อมูลพื้นฐาน
   งานตรวจสอบภายใน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   คู่มือบริการประชาชน
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หัวหน้าส่วนราชการ
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คู่มือประชาชน
  คู่มือประชาชน
  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาน
  แบบรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 1) 29 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 1) 29 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างทำทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้าง 2.5x6 เมตร จำนวน 1 โครงการ (ดู : 1) 24 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร (ดู : 1) 24 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 1) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ (ดู : 1) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ (ดู : 0) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 0) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ (ดู : 0) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 0) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ดู : 6) 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกห้วยนุ้ย,ห้วยวัดนอก จำนวน 2 แห่ง (ดู : 3) 12 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ8062 ชุมพร จำนวน 34 รายการ (ดู : 3) 12 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่3 จังหวัดชุมพร ขนาด 1.22x2.44 เมตร จำนวน 2 รายการ (ดู : 4) 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 4) 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 4) 11 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะพลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะ เทศบาลตำบลท่ามะพลา (ดู : 4) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเลนอราคา จ้างขูดลอกตะกอนระบบถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน จะนวน 1 ระบบ (ดู : 3) 2 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 3) 20 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 11) 19 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล (ดู : 9) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง เช่าโต๊ะพร้อมขาตั้ง จำนวน 15 ตัว เช่าเก้าอี้ จำนวน 40 ตัว รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน 7 วัน (ดู : 9) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี 2566 (ดู : 9) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งดอกไม้ จำนวน 1 โครงการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี 2566 (ดู : 9) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าปรีมพิธี เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าชุดเครื่องครัว และเช่าเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี 2566 (ดู : 9) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี 2566 (ดู : 8) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพและการแสดง จำนวน 1 รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี 2566 (ดู : 8) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 13) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคาโดม เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ (ดู : 8) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล (ดู : 14) 30 มี.ค. 2566
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด - ในทอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 11) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รา่ยการ (ดู : 11) 27 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล (ดู : 13) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ดู : 11) 22 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 11) 22 มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล (ดู : 15) 20 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ (ดู : 12) 17 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ขนาด 1.2x2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย (ดู : 11) 16 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป (ครั้งแรก) จำนวน ๑๔ รายการ (ดู : 8) 9 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 22) 9 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (อาคารสำนักปลัด) (ดู : 17) 9 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.416-47-0007 จำนวน 1 รายการ (ดู : 15) 7 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน 91 จุด (ดู : 17) 7 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 16) 1 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ดู : 18) 28 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ดู : 15) 28 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ดู : 15) 28 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ (ดู : 20) 23 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 18) 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41024 สายซอยประสานมิตร - แม่ทะเล หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 17) 21 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ดู : 18) 15 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 27) 13 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ดู : 22) 8 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(สำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ (ดู : 24) 3 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 23) 3 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 (ดู : 14) 1 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.009-45-0001 จำนวน 1 รายการ (ดู : 25) 30 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (ดู : 30) 30 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41024 สายซอยประสานมิตร - แม่ทะเล หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 32) 25 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะพลา เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 32) 25 ม.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | 
 
   เทศบาลตำบลท่ามะพลา
   69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110  โทรศัพท์ : 077-630-659 โทรสาร : 077-630-659
saraban@thamaphla.go.th
   Copyright © 2019. www.thamaphla.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs